Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem: www.piastgliwice.com/sklep/ jest platformą prowadzoną przez: Active Group Maciej Piecha z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6272669559, e-mail: sklep@piastgliwice.com, nr telefonu +48 609 264 479.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, składania zamówień oraz warunków realizacji zawartych umów sprzedaży.
 3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.piastgliwice.com/sklep/, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
  2. Magazyn – miejsce, w którym kompletowane są zamówienia Klienta;
  3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  5. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
  6. Konsument – w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Sprzedawca/Usługodawca – Active Group Maciej Piecha z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6272669559, e-mail: sklep@piastgliwice.com, nr telefonu +48 609 264 479.
  8. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
  9. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
  10. Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
  11. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
 4. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  • umożliwia zapoznanie się z produktami Sprzedawcy,
  • umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
  • umożliwia rejestrację Konta Klienta,
 6. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres e-mail: sklep@piastgliwice.com, nr telefonu +48 609 264 479.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Możliwość skorzystania z usług Sklepu Internetowego uzależniona jest od następujących warunków:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego zapewniającego połączenie z siecią Internet,
  • system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10 lub nowszy, Linux, MacOs, iOS, Android,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w aktualnej wersji,
  • włączona obsługa JavaScript, Flash, plików Cookies,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. W celu otrzymywania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługobiorca musi posiadać aktywne konto poczty e-mail. Aby móc wyświetlać załączniki przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail Usługobiorca powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające obsługę plików danego typu, w szczególności plików z rozszerzeniem doc, docx, PDF, JPG.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca wyraźnie wskazuje, że świadczenie usług drogą elektroniczną związane z wykorzystywaniem sieci Internet może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy. Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca w trakcie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną stosował odpowiednie oprogramowanie mające za zadanie zabezpieczenie sprzętu oraz danych znajdujących się na urządzeniach Klienta, np. poprzez instalację i korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

3. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga przeprowadzenia procesu rejestracji. Aby zainicjować proces rejestracji należy wybrać zakładkę „Zarejestruj się” na stronie Sklepu Internetowego oraz podać następujące dane: adres e-mail, hasło, powtórz hasło oraz dane teleadresowe: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu. Wprowadzone dane należy potwierdzić za pomocą przycisku „Zakładam konto”.
 2. Po zatwierdzeniu danych przez Klienta konto zostanie utworzone. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 3. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta Klienta jest bezpłatna.
 4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta w każdym czasie może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres sklep@piastgliwice.com. Umowa wygasa w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia, chyba że strony postanowią inaczej. Klient posiada również możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem opcji „Usuń konto”, która znajduje się w panelu Konta Klienta.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, w sytuacji gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po upływie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.

4. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej . Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru produktu i płatności za zamówienie.
 2. Składając zamówienie Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym, załogować się na wcześniej utworzone Konto Klienta lub złożyć zamówienie bez rejestracji i logowania.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Active Group (ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska). W przypadku umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sklep Internetowy obowiązany jest przesłać zamówienie.
 5. W zamówieniu (w Koszyku/wiadomości e-mail), Klient określa:
  • zamawiany towar;
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 6. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 7. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podziału zamówienia Sklep Internetowy może dokonać biorąc pod uwagę przewidywany czas realizacji zamówienia. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.
 8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 9. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy obłożenie pozwoli na terminowe wykonanie produktów. Jeśli nie będzie możliwości wykonania w deklarowanym terminie towarów na specjalne zamówienie Klienta, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia oraz zaproponuje nowy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować, w terminie 3 dni od daty poinformowania go konieczności przedłużenia realizacji zamówienia. Sklep Internetowy na życzenie Klienta przedłuży czas realizacji zamówienia.
 10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę” lub w chwili potwierdzenia chęci złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. W przypadku zamówień składanych za pomocą wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o całkowitej wartości zamówienia w wiadomości zwrotnej ze Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep Internetowy nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

6. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@piastgliwice.com pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, sposobie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 3. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  • przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

8. Czas realizacji zamówień. Dostawa.

 1. Przy oferowanych towarach Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu produkcji i skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 3. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.

9. Reklamacja

 1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.
 2. W przypadku jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefoniczne. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym należy doręczyć na adres Active Group, ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska.
 4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym produkcie Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep Internetowy niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep Internetowy.
 7. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w §10 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Może ono zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres: sklep@piastgliwice.com. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep Internetowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym za koszty dostarczenia rzeczy Sklep Internetowy odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
 6. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Active Group, ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska. Wszelkie zwroty muszą być poprzedzone uzgodnieniem terminu przyjęcia towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
 9. Sklep Internetowy przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 10 ust. 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dekoracji produktów personalizowanych.
 11. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 10 Regulaminu.

11. Promocje

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną można składać poprzez pocztę e-mail na adres  sklep@piastgliwice.comlub formie pisemnej na adres Active Group z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta, adres poczty elektronicznej, opis problemu, który stał się podstawą do złożenia reklamacji oraz określenie sposobu przekazania odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem środka komunikacji określonego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Active Gorup Maciej Piecha z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 3. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Środki te będą w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator zapewnił również środki mające wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.
 4. Administrator w tym celu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione udostępnionych mu danych osobowych, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  • zawierają umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • korzystają ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta,
 6. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w sytuacji, gdy:
  • Klient zawiera umowę z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta). Niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pociąga za sobą niemożliwość zawarcia ww. umów. Podanie danych osobowych jest wówczas wymogiem umownym,
  • Klient korzysta z funkcjonalności Newsletter. Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia wysyłanie informacji za pośrednictwem tej funkcjonalności,
  • po stronie Administratora występują obowiązki nałożone ustawą, tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przetwarzania danych związany jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie powyższych obowiązków.
 7. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.
 8. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:
  • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
  • przesyłania informacji do Klientów w ramach funkcjonalności Newsletter,
  • prowadzenie działań marketingowych,
  • prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,
  • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania.
 9. W celu zawarcia i wykonania umów wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  • imię, nazwisko,
  • adres dostawy (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy, dodatkowo Nazwa Firmy oraz NIP,
  • numer rachunku bankowego.
 10. W celu wykonywania umów oraz innych obowiązków przyjętych przez Sklep Internetowy dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy/spedytorzy, dostarczają zamówienia do Klientów,
  • podmioty świadczące usługi księgowe,
  • operatorom systemu płatności,
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.
 11. Wobec przetwarzania danych osobowych Klientowi przysługuje:
  • prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. W tym celu Klient składa oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych i przesłać odpowiednią wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Active Group- ul. Jadwigi Śląskiej 19, 41-706 Ruda Śląska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@piastgliwice.com.
 13. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres odpowiedni dla celu, w jakim są przetwarzane. Okres przetwarzania danych wynosi, w szczególności:
  • w sytuacji przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  • w sytuacji przetwarzania danych w związku z korzystaniem z funkcjonalności Newsletter, dane są przechowywane przez okres, w którym wyraża wolę i zgodę na otrzymanie informacji przy wykorzystaniu funkcjonalności,
  • w sytuacji przetwarzania danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych, dane są przechowywane przez okres, w którym wyraża wolę i zgodę na otrzymanie informacji przy wykorzystaniu funkcjonalności,
  • w sytuacji przetwarzania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym),
  • w sytuacji przetwarzania danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia roszczeń opisany jest przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

14. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz poza usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 874).
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 9. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia
Skip to content